Selecteer pagina

‘Duurzaam Wonen Boijl’ uit de startblokken!

Alweer 11 jaar geleden strandde het project van 34 woningen en een nieuwe Basisschool op de locatie aan de Boschoordweg. De Oosterbrink werd daarna herbouwd op de bestaande locatie en de nieuwbouwwoningen kwamen er niet. Maar… inmiddels is er een nieuw initiatief al enkele maanden uit de startblokken: ‘Duurzaam Wonen Boijl’ en we hebben het tij mee!.

Dorpsbelang Boijl besteedde in september 2021 een flink deel van haar vergadering aan een gezamenlijk initiatief van de werkgroep Duurzaamheid en de uit de mottenballen gehaalde werkgroep Wonen. Zo’n 35 Boijligers hoorden het voorstel aan om de schouders te zetten onder het plan 12 nieuwbouwwoningen te realiseren en reageerden enthousiast. Woningstichting Weststellingwerf was immers bereid gevonden de grond aan het dorp te verkopen en de Gemeente gaf in een eerste verkennend gesprek aan wel medewerking te willen verlenen.

Op 25 oktober 2021 volgde een tweede vergadering met iedereen die zich als belangstellende en/of belanghebbende had gemeld. We inventariseerden de ideeën over duurzaamheid, over het type woning, over de inrichting van de woonomgeving en de te bedienen doelgroepen. Ook vroegen we wie belang had bij een nieuwbouwwoning en wie in 2022 een financiële bijdrage zou kunnen leveren aan het veiligstellen van de aankoop van de grond en wie in de op te richten werkgroepen wilden meedenken en schetsen. Voor de Kerst hadden we 25 ingevulde formulieren terug, 24 wilden meefinancieren en meedenken en 19 hadden belang bij een woning.

In januari 2022 gingen we vol uit de startblokken. Een achttal Boijligers vormden een zg. ‘Kerngroep’ en er werd een plan van aanpak geschreven. Daaruit citeren we hier de te bereiken doelstelling:
Het project ‘Duurzaam Wonen Boijl’ stelt zich ten doel op innovatieve en aansprekende, zo mogelijk onderscheidende wijze, via particulier opdrachtgeverschap (voor de doelgroep betaalbare en bereikbare) duurzame woningen en woonomgeving te realiseren, die voorzien in de behoefte/vraag naar nieuwbouwwoningen binnen de gemeenschap en met name de jongeren weet te ‘binden’ aan het dorp Boijl, waarmee de algemene leefbaarheid van de dorpsgemeenschap en de aanwezige voorzieningen gediend worden.

We willen nieuwbouwwoningen voor de ‘starters’ en de jonge gezinnen uit Boijl en misschien een enkele woning voor echtparen waarvan de kinderen het huis uit zijn (ook wel ‘empty nesters’ genoemd). Misschien een rijtje van 2-4 starterswoningen, voor de rest ‘2-onder-1-kappers’ en vrijstaande woningen.

En we ‘maken meters’: met de woningstichting is een intentieverklaring over de te verkopen grond nagenoeg afgerond, de Gemeente reageerde enthousiast over het projectplan, met bestuur De Groene Zoom is een eerste overleg gevoerd en samen met de eerder opgerichte Energiecoöperatie “Boijl Energie Neutraal” is een financiering ontwikkeld voor de aankoop van de grond.

Inmiddels zijn er ook 3 werkgroepen actief van 19 Boijligers; 7 uit de Kerngroep aangevuld met 12 belangstellenden en/of belanghebbenden. De werkgroep “Duurzaam bouwen en bewonen” doet voorstellen over de duurzaamheidsambities, het “Ontwerpteam woningen & Woonomgeving” worstelt zich door alle Provinciale en Gemeentelijke beleidsstukken en regels en tenslotte is er nog een werkgroep “2e hectare”.

De 2e hectare staat ten dienste van de te bebouwen 1e hectare en moet de agrarische bestemming houden, maar er is dan nog veel mogelijk: een klein ‘zonneparkje’, een waterberging, een natuurspeeltuin, een wandelgebied en zelfs nog plaats voor een windmolen, maar dat zal vanwege de kosten en de geringe opbrengst wel bij een ‘wild idee’ blijven.

Nu moet je als lezer niet gaan denken dat dit jaar de schop al in de grond gaat voor de bouw van de woningen. Naar verwachting duurt een dergelijke planontwikkeling minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar. De Kerngroep heeft zich ten doel gesteld uiterlijk begin december 2022 de haalbaarheid aan te tonen en -als alles ‘op groen gaat’- de grond aan te kopen.

Wanneer de werkgroepen de plannen wat verder hebben uitgewerkt gaan we samen met Dorpsbelang weer een algemene informatieavond organiseren, net zoals in september 2021. Maar als u in de tussentijd de vorderingen van de werkgroepen wilt volgen, kijk dan op de website die we speciaal hiervoor hebben ingericht: www.duurzaamwonenboijl.nl.

‘Duurzaam Wonen Boijl’ is een woningproject vóór en dóór Boijligers!

Namens het bestuur Dorpsbelang Boijl, Pim Pera

Laat een antwoord achter

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: dorpsbelang@boijl.com

Pin It on Pinterest