Selecteer Pagina

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Welke gegevens van onze bezoekers slaan wij op, waarom en hoe gaan wij met gegevens om die wij via onze website verzamelen?

Dorpsbelang Boijl, gevestigd aan De Doaken 10, 8392 MD Boijl Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Doaken 10 8392 MD Boijl Nederland +31 (0)6 28599298.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, nog vragen heeft omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen via Dorpsbelang Boijl, e-mail adres: [email protected].

Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dorpsbelang Boijl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer voor de doorlopende machtiging wanneer u lid wilt worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dorpsbelang Boijl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling wanneer u lid van ons dorpsbelang wilt worden.
– Eventueel in de toekomst een nieuwsbrief of mailing van Dorpsbelang Boijl (momenteel niet van toepassing).
– Voor communicatie over een actie of activiteit waar u zich voor opgegeven heeft.
– Dorpsbelang Boijl beheert diverse accounts op social media. Een ieder die een bericht van Dorpsbelang Boijl ‘ liked’ of een ‘bericht’ achterlaat kan benaderd worden. Naam en achternaam en social media accountgegevens worden gebruikt om u te benaderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dorpsbelang Boijl neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Dorpsbelang Boijl) tussen zit.

Dorpsbelang Boijl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
-formulier op de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dorpsbelang Boijl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die wij verzamelen:

  • in verband met de fiscale bewaarplicht moeten wij onze administratie rondom lidmaatschappen 7 jaar bewaren.
  • onze google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dorpsbelang Boijl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dorpsbelang Boijl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dorpsbelang Boijl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dorpsbelang Boijl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

Wij doen er al het mogelijke aan onze website optimaal beveiligd en up to date te houden.

Datalekken

Dorpsbelang Boijl stelt alles in werking om datalekken te voorkomen. Voor onverhoopte situaties waarin zich een datalek voordoet, heeft Dorpsbelang Boijl een protocol ‘Meldplicht Datalekken’ opgesteld.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om ons privacy statement aan te passen. Het verdient de aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste update: Boijl, 17 juni 2018

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: [email protected]

Pin It on Pinterest