Selecteer pagina

Lees hier alles over verloop plan bouwen aan Boschoordweg

Lees hier alles over verloop plan bouwen aan Boschoordweg

UPDATE 15 SEPTEMBER 2022

Een dertigtal Boijligers verzamelde zich donderdag 15 september in dorpshuis De Tille om zich te laten informeren over de stand van zaken rondom de woningbouwplannen aan de Boschoordweg. Het voorstel om via een ‘groene crowdfunding’ de financiering van de aankoop van de grond veilig te stellen was het hoofdthema van de avond.

Ben Lubberdink en Marein Boekhoudt verzorgden een uitgebreide presentatie en beantwoordden alle vragen uit de zaal. Er werd aan de aanwezigen een brochure uitgereikt met een duidelijk uitleg over de crowdfunding, de leningen en de te ontvangen rente.

“Je doet als Boijliger niet mee aan deze crowdfunding om er rijker van te worden, maar uit sympathie voor het project en tot steun van de jongeren en de leefbaarheid in het dorp” was een spontane uiting van een aanwezige dorpsgenoot.

Na afloop van de informatieavond klonk een welgemeend applaus als blijk van waardering voor de getoonde inzet van de twintig jonge en oudere vrijwilligers én uit sympathie voor het plan twaalf duurzame woningen ‘voor en door Boijligers’ te bouwen aan de Boschoordweg (en dan met name starters en jonge gezinnen).

Maar, hoezeer de projectgroep het applaus ook waardeert… we moeten het nu hebben van jullie sympathie en steun voor het plan! Hier vind je de link naar de brochure en hier de link naar het aanmeldformulier waarop je je medewerking kunt aangeven.

 

UPDATE SEPTEMBER 2022

Uitnodiging voor informatiebijeenkomst op donderdag 15 september om 20.00 uur in dorpshuis De Tille. Het is nu of nooit! Als dorp kunnen we twee hectare grond kopen aan de Boschoordweg. We hebben groen licht van de gemeente om daar 12 duurzame woningen te realiseren voor (vooral) jongeren. Voor de aankoop en het bouwrijp maken van de grond is geld nodig. Dit willen we bij elkaar krijgen met een unieke groene crowdfunding. De deelnemers krijgen hun geld terug zodra de kavels zijn verkocht. We hebben zoveel mogelijk mensen nodig die willen investeren in ruil voor een aantrekkelijke rente.

Tijdens de informatiebijeenkomst op donderdag 15 september 2022 lichten we onze plannen toe. Ook hoor je hoe je mee kunt doen. We zullen als inwoners samen duidelijk moeten krijgen of we de voorfinanciering van dit project op ons willen én kunnen nemen.

Over het project
Met het project ‘Duurzaam Wonen Boijl’ bouwen we letterlijk aan een leefbare toekomst voor ons dorp. We bieden (jonge) dorpsgenoten de kans in Boijl te blijven wonen en dragen zo bij aan behoud van voorzieningen in ons dorp. Er is veel enthousiasme én draagvlak voor dit plan. En wat mooi is: we doen het als dorp helemaal zelf!

Nu al meer weten?
Meer informatie over het project vindt je op www.duurzaamwonenboijl.nl.

Namens de projectgroep, Marein Boekhoudt en Ben Lubberdink

 

UPDATE ZOMER 2022

Na veel voorbereidend werk is de 1e fase van het realiseren van een duurzame woonwijk op het perceel aan de Boschoordweg succesvol afgerond. Het College van BenW heeft op 5 juli een principebesluit genomen om de bestemming van 1 hectare van dat perceel te wijzigen. Dat betekent concreet dat wij nu kunnen starten met fase 2 en dat er 12 woningen gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor dank aan alle betrokken werkgroepleden, Dorpsbelang, de woningstichting Weststellingwerf en de coöperatie Boijl Energie Neutraal.

Voor de werkgroep betekent dit dat er nu een concreet wijzigingsplan (fase 2) voor dat stuk grond kan worden opgesteld. Dat wijzigingsplan moet aan veel voorwaarden voldoen en voordat er gebouwd mag worden zal er nog veel onderzoek en overleg moeten plaatsvinden. Wij willen het wijzigingsplan nog opstellen binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan. Dat betekent dat e.e.a. voor 1 januari 2023 (mogelijke invoeringsdatum nieuwe omgevingswet) ingediend moet worden. Er is dus veel werk aan de winkel. Niet alleen met het uitzetten van onderzoeken maar ook regelmatig overleg met belangstellenden, diverse organisaties, de omwonenden, etc.

Niet onbelangrijk in deze fase is de nadere uitwerking van onze doelstelling: “Van en door het dorp duurzame en betaalbare woningen realiseren”. Daarvoor is o.i. wenselijk en noodzakelijk om de financiering van de aankoop van de grond en de aanvullende (externe) verplichte onderzoeken op korte termijn goed te regelen. Wij stellen ons voor om de daarvoor noodzakelijke middelen te verwerven via het uitzetten van rentedragende leningsovereenkomsten bij inwoners van Boijl.

Wij hebben al bij de start van het project gemerkt dat er veel draagvlak binnen het dorp aanwezig is om dit project voor en door het dorp te realiseren. Er is een voldoende potentieel in het dorp aanwezig van starters op de woningmarkt, jonge gezinnen en ouderen voor een woning op die plek. Daarnaast zijn er ook al een aantal inwoners die te kennen hebben gegeven een financiële ondersteuning (in de vorm van een lening) te willen geven. Dat laatste is een noodzakelijke randvoorwaarde om dit project als dorp zelf uit te voeren en het niet uit handen te moeten geven aan een externe projectontwikkelaar.

De tweede fase start direct na de zomervakantie. Wij zullen in de maand september een nieuwe bijeenkomst organiseren voor alle inwoners van het dorp. De uitnodiging daarvoor zullen wij tijdig versturen.
Voor nadere informatie over het project verwijzen wij u graag naar de website: https://duurzaamwonenboijl.nl

Namens de werkgroep Duurzaam wonen Boijl,

Marein Boekhoudt en Ben Lubberdink

 

UPDATE VOORJAAR 2022

Alweer 11 jaar geleden strandde het project van 34 woningen en een nieuwe Basisschool op de locatie aan de Boschoordweg. De Oosterbrink werd daarna herbouwd op de bestaande locatie en de nieuwbouwwoningen kwamen er niet. Maar… inmiddels is er een nieuw initiatief al enkele maanden uit de startblokken: ‘Duurzaam Wonen Boijl’ en we hebben het tij mee!.

Dorpsbelang Boijl besteedde in september 2021 een flink deel van haar vergadering aan een gezamenlijk initiatief van de werkgroep Duurzaamheid en de uit de mottenballen gehaalde werkgroep Wonen. Zo’n 35 Boijligers hoorden het voorstel aan om de schouders te zetten onder het plan 12 nieuwbouwwoningen te realiseren en reageerden enthousiast. Woningstichting Weststellingwerf was immers bereid gevonden de grond aan het dorp te verkopen en de Gemeente gaf in een eerste verkennend gesprek aan wel medewerking te willen verlenen.

Op 25 oktober 2021 volgde een tweede vergadering met iedereen die zich als belangstellende en/of belanghebbende had gemeld. We inventariseerden de ideeën over duurzaamheid, over het type woning, over de inrichting van de woonomgeving en de te bedienen doelgroepen. Ook vroegen we wie belang had bij een nieuwbouwwoning en wie in 2022 een financiële bijdrage zou kunnen leveren aan het veiligstellen van de aankoop van de grond en wie in de op te richten werkgroepen wilden meedenken en schetsen. Voor de Kerst hadden we 25 ingevulde formulieren terug, 24 wilden meefinancieren en meedenken en 19 hadden belang bij een woning.

In januari 2022 gingen we vol uit de startblokken. Een achttal Boijligers vormden een zg. ‘Kerngroep’ en er werd een plan van aanpak geschreven. Daaruit citeren we hier de te bereiken doelstelling:
Het project ‘Duurzaam Wonen Boijl’ stelt zich ten doel op innovatieve en aansprekende, zo mogelijk onderscheidende wijze, via particulier opdrachtgeverschap (voor de doelgroep betaalbare en bereikbare) duurzame woningen en woonomgeving te realiseren, die voorzien in de behoefte/vraag naar nieuwbouwwoningen binnen de gemeenschap en met name de jongeren weet te ‘binden’ aan het dorp Boijl, waarmee de algemene leefbaarheid van de dorpsgemeenschap en de aanwezige voorzieningen gediend worden.

We willen nieuwbouwwoningen voor de ‘starters’ en de jonge gezinnen uit Boijl en misschien een enkele woning voor echtparen waarvan de kinderen het huis uit zijn (ook wel ‘empty nesters’ genoemd). Misschien een rijtje van 2-4 starterswoningen, voor de rest ‘2-onder-1-kappers’ en vrijstaande woningen.

En we ‘maken meters’: met de woningstichting is een intentieverklaring over de te verkopen grond nagenoeg afgerond, de Gemeente reageerde enthousiast over het projectplan, met bestuur De Groene Zoom is een eerste overleg gevoerd en samen met de eerder opgerichte Energiecoöperatie “Boijl Energie Neutraal” is een financiering ontwikkeld voor de aankoop van de grond.

Inmiddels zijn er ook 3 werkgroepen actief van 19 Boijligers; 7 uit de Kerngroep aangevuld met 12 belangstellenden en/of belanghebbenden. De werkgroep “Duurzaam bouwen en bewonen” doet voorstellen over de duurzaamheidsambities, het “Ontwerpteam woningen & Woonomgeving” worstelt zich door alle Provinciale en Gemeentelijke beleidsstukken en regels en tenslotte is er nog een werkgroep “2e hectare”.

De 2e hectare staat ten dienste van de te bebouwen 1e hectare en moet de agrarische bestemming houden, maar er is dan nog veel mogelijk: een klein ‘zonneparkje’, een waterberging, een natuurspeeltuin, een wandelgebied en zelfs nog plaats voor een windmolen, maar dat zal vanwege de kosten en de geringe opbrengst wel bij een ‘wild idee’ blijven.

Nu moet je als lezer niet gaan denken dat dit jaar de schop al in de grond gaat voor de bouw van de woningen. Naar verwachting duurt een dergelijke planontwikkeling minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar. De Kerngroep heeft zich ten doel gesteld uiterlijk begin december 2022 de haalbaarheid aan te tonen en -als alles ‘op groen gaat’- de grond aan te kopen.

Wanneer de werkgroepen de plannen wat verder hebben uitgewerkt gaan we samen met Dorpsbelang weer een algemene informatieavond organiseren, net zoals in september 2021. Maar als u in de tussentijd de vorderingen van de werkgroepen wilt volgen, kijk dan op de website die we speciaal hiervoor hebben ingericht: www.duurzaamwonenboijl.nl.

‘Duurzaam Wonen Boijl’ is een woningproject vóór en dóór Boijligers!

Namens het bestuur Dorpsbelang Boijl, Pim Pera

 

UPDATE NAJAAR 2021

Duurzaam Wonen in Boijl werd als onderwerp gepresenteerd door Ben Lubberdink, lid van de werkgroep Duurzaam en werkgroep Wonen in Boijl. De grond aan de Boschoordweg kan worden gekocht door ons dorp. Er is een oproep gedaan aan alle aanwezigen om na te denken of ze hierin mee willen participeren om dit stuk grond te verkrijgen en klaar te maken voor Duurzame bouw.

Inmiddels hebben 25 inwoners uit Boijl zich ingeschreven om mee te denken en of te financieren voor deze twee hectare. Er is nadrukkelijk veel aandacht gegeven dat het woonklaar maken van deze eerste hectare grond, een kwestie is van een lange adem. Het kan enkelen jaren duren voordat alle bestemmingen en plannen tot uitvoer kunnen komen. Het duurzame karakter is niet alleen op het gebied van woningen en verkrijgen van energie terug te vinden in de plannen. De werkgroep vindt belangrijk dat het groene karakter van dit stuk grond blijft behouden. Door het plaatsen van veel struiken, bomen en groen zal het een natuurlijk ogende wijk moeten worden . Er is al inspiratie opgedaan bij voedselbos-achtige omgevingen.

Wil je meer weten of wil je mee participeren meldt je dan gerust bij Ben Lubberdink, Anja van Loon of Pim Pera.

Laat een antwoord achter

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: dorpsbelang@boijl.com

Pin It on Pinterest